Aanvraag indienen

Instituut Gak heeft heel bewust gekozen voor een kleine kantoorbezetting. Dit om de overheadkosten minimaal te houden waardoor er meer budget beschikbaar blijft voor financiële ondersteuning van projecten. Consequentie van dit beleid is dat wij pas contact opnemen met aanvragers nadat er een aanvraag is ingediend. Vragen over de haalbaarheid van projectideeën hebben wij trachten te ondervangen door een uitgebreide quickscan op deze website. Als hieruit blijkt dat de aanvraag die u wilt indienen kans maakt op een bijdrage van Instituut Gak, dient u een aanvraagformulier in te vullen. Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier zo volledig mogelijk invult en alle gevraagde bijlagen meestuurt.

Instituut Gak kent twee aanvraagformulieren: voor een gevraagde bijdrage t/m € 20.000 en voor een gevraagde bijdrage boven € 20.000. Het gewenste formulier kunt u hier downloaden:

Aanvraagformulier t/m € 20.000

Aanvraagformulier > € 20.000

De aanvraag kunt u ons per post – bij voorkeur niet geniet of anderszins gebundeld – toezenden, met daarbij de volgende stukken:

  • een projectplan (max. 10 pagina’s);
  • een kopie van de statuten waaruit blijkt dat u een rechtspersoon bent;
  • een recente kopie van het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • een kopie van de meest recente jaarrekening;
  • een projectplanning;
  • een begroting; en
  • een overzicht van overige (benaderde) subsidieverstrekkers.

U dient uw aanvraag voor de eerstvolgende bestuursvergadering in. Het bestuur beslist in eerste en enige instantie over toekenning en afwijzing van subsidieaanvragen.

NB Denkt u bij uw aanvraag aan de juiste schrijfwijze van ons fonds?