ANBI

Stichting Instituut Gak, ook bekend als Instituut Gak

Stichting Instituut Gak is opgericht op 4 juli 1995 en ingeschreven onder nummer 41215140 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland.

RSIN / fiscaal nummer ANBI: 804300550

Bezoek- en postadres:
’s-Gravelandseweg 49
1217 EH  Hilversum
T (035) 625 90 40
www.instituutgak.nl
info@instituutgak.nl

Doelstelling

De doelstelling van Instituut Gak is het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland. Dit doet het instituut door het rendement op het vermogen aan te wenden voor het financieel ondersteunen van:

  • Praktische projecten
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Leerstoelen

Om zijn missie duurzaam te kunnen uitvoeren, draagt het instituut zorg voor een adequaat beheer van het vermogen.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het beleid van Instituut Gak is in hoofdlijnen terug te vinden in het beleidsplan. Het beleggingsbeleid vindt u op p. 38-42 in het meest recente jaarverslag.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders

  • Mr. F.K. Buijn (voorzitter)
  • Dr. E.P. de Jong (vice voorzitter)
  • Dr. L.J.C.M. le Blanc
  • Drs. L.M.L.H.A. Hermans
  • Mevrouw mr. Y.C.M.T. van Rooy
  • Drs. A.F. van der Touw

Beloningsbeleid bestuur

De bestuursleden van Instituut Gak ontvangen een vergoeding gebaseerd op de tijd die nodig is voor de uitvoerende werkzaamheden.

In het meest recente jaarverslag vindt u alle relevante informatie over het bestuur op p. 44 en het bestuursverslag op p. 12-13.

Beloningsbeleid medewerkers

Het beloningsbeleid voor medewerkers van het bureau Instituut Gak heeft zijn oorsprong in de cao’s die in de omgeving van de sociale zekerheid gebruikelijk zijn.

In het meest recente jaarverslag op p. 46 vindt u alle relevante informatie over de medewerkers van het bureau van Instituut Gak.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling

Een overzicht van alle gesteunde projecten is te vinden in de jaarverslagen van Instituut Gak. Deze jaarverslagen vindt u terug op deze website. Een overzicht van gesubsidieerde wetenschappelijk onderzoek en praktische projecten vindt u in het meest recente jaarverslag op p. 14-32.

De balans en de staat van baten en lasten

De balans en de staat van baten en lasten (inclusief toelichting) van Instituut Gak terug te vinden in het meest recente jaarverslag op p.48-61.