Leerstoel arbeidsmarkt en sociale zekerheid

Deze leerstoel richt zich op wetenschappelijke kennis op het grensvlak van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid: hoe is het stelsel van sociale zekerheid zo in te richten dat werklozen snel de weg naar de arbeidsmarkt terugvinden? Afhankelijk van het handelingsperspectief van partijen kunnen onderzoeksvragen hierbij variëren. Aan de ene kant van het spectrum richten analyses zich op de centrale vormgeving van het stelsel van sociale zekerheid, zoals bijvoorbeeld naar beoogde en niet beoogde effecten van financiële prikkels voor werkgevers bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Aan het andere uiterste werken analyses ondersteunend bij de uitvoering op decentraal niveau, bijvoorbeeld als het gaat om de vraag welk type re- integratietrajecten gemeenten het beste kunnen inzetten. De leeropdracht gaat uit van een empirische en beleidsmatige benadering, met een sterke nadruk op meting van de effectiviteit en doelmatigheid van beleidswijzigingen of beleidsinstrumenten.