Leerstoel Internationaal pensioenrecht

Op allerlei terreinen vindt steeds meer internationalisering plaats, ook op het terrein van pensioenen. Sociale zekerheid, waar in een aantal landen het pensioenstelsel deel van uitmaakt, lijkt daarentegen in belangrijke mate een nationale aangelegenheid. De vraag is echter: kunnen we bij de inrichting van ons nationale pensioenstelsel wel buiten Europa? Daarnaast is er een groeiend probleem aangaande de beperkte keuzevrijheid die de deelnemer (vooral in Nederland) heeft ten aanzien van het pensioenfonds waar men vaak verplicht bij aangesloten is. De beperking van de keuzemogelijkheden heeft een sociale doelstelling. Tegelijkertijd vragen deelnemers om meer inspraak.In deze leerstoel wordt onderzocht welke invloed EU-wetgeving heeft op ons pensioenstelsel en of die tot een verbetering van pensioenen kan leiden? Daarbij is speciale aandacht voor de zogenaamde premiepensioeninstelling (PPI). Dit is een nieuwe entiteit, ingesteld mede op basis van Europese regelgeving, die pensioenen grensoverschrijdend kan aanbieden. Lukt het PPI-instellingen om vanuit Nederland en andere EU-landen deel-nemers inderdaad meer keuzevrijheid te bieden? De onderzoeksopdracht Internationaal Pensioenrecht bestaat uit drie onderdelen:

  • een ‘algemeen’ deel dat medio 2019 zal resulteren in een handboek EU-pensioenrecht (hoofduitvoerder hoogleraar Hans van Meerten);
  • een deel waarin wordt nagegaan welke juridische mogelijkheden er zijn voor PPI’s en in hoeverre deze PPI’s kunnen bijdragen aan meer kostenefficiënte pensioenen. Dit deel zal resulteren in een proefschrift (hoofduitvoerder AIO Elmar Schmidt);
  • een deel waarin wordt ingegaan op de vraag hoe de (grensoverschrijdende) waardeoverdracht van pensioenkapitaal verbeterd kan worden en welke EU-regelgeving hierop invloed heeft. Dit deel zal resulteren in twee wetenschappelijke publicaties per jaar (hoofduitvoerder hoogleraar Hans van Meerten).