Leerstoel Sociale Zekerheid en Economie

De leerstoel richt zich op de economische analyse van de sociale zekerheid. Veranderingen in de Nederlandse maatschappij leiden tot vragen over de organisatie van de sociale zekerheid – in het bijzonder de noodzaak, doeltreffendheid en de efficiëntie van de verschillende sociale zekerheidsarrangementen. De bevolking vergrijst. Het aandeel eenpersoonshuishoudens neemt toe. En het vaste arbeidscontract is op zijn retour. Veel zzp’ers zijn niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, lager opgeleiden kennen in de praktijk beduidend minder werkzekerheid dan de in beginsel meer zelfredzame hoger opgeleiden en aow-gerechtigden worden vele malen beter beschermd tegen armoede dan bijvoorbeeld eenoudergezinnen. Om het stelsel van de sociale zekerheid meer toekomstbestendig te maken zijn fundamentele keuzen nodig. Vragen die in het kader van de leerstoel aan bod komen zijn onder andere: Welke baten ontlenen verschillende groepen in de samenleving aan verzekering, inkomensherverdeling en de verplichtstelling van sociale zekerheidsarrangementen? Wat zijn de toekomstige verwachtingen ten aanzien van de maatschappelijke behoefte aan sociale zekerheid? In welke mate veranderen werkenden en werkgevers hun gedrag onder invloed van de sociale zekerheid? Hoe kunnen sociale zekerheidsarrangementen het beste worden gericht op degenen die daar de meeste baat bij hebben?