Lopend onderzoek

Momenteel lopen de volgende wetenschappelijke studies:

Als werken niet loont: inzicht in de working poor
Projectleider: Prof. dr. J.C. Vrooman (Sociaal en Cultureel Planbureau)

Beleggingsresultaten van niet-liquide activa op lange termijn
Projectleider: Prof. dr. T.E. Nijman (Netspar, Tilburg University)

Bevordering arbeidsparticipatie oudere werknemers: een cohortstudie
Projectleider: Prof. dr. IJ. Kant (Universiteit Maastricht)

De afweging tussen kosten, ambitie en risico in pensioencontracten
Projectleider: Prof. dr. C. van Ewijk (Netspar, Tilburg University)

De chronisch zieke werkende centraal, wat is de rol van sociaal geneeskundigen?
Projectleiders:
Prof. dr. S. Brouwer (Universitair Medisch Centrum Groningen)
Prof. dr. H. Wind (Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC)

De toereikendheid van pensioenen
Projectleider: Prof. dr. T.E. Nijman (Netspar, Tilburg University)

Decentralisatie: de beloften van nabijheid: een kwalitatief onderzoek naar de decentralisatie van arbeidsre-integratie, jeugdzorg en langdurige zorg
Projectleider: Prof. dr. J.W. Duyvendak (AISSR, Universiteit van Amsterdam)

Effecten van een MPG-interventie voor multiprobleemgezinnen
Projectleider: dr. D.E.M.C. Jansen (UMCG Groningen)

Essay basisinkomen
Projectleider: Prof. dr. I. Robeyns (Universiteit Utrecht)

Essay ZZP’ers en collectieve regelingen
Projectleider: Prof. dr. P. de Beer (Universiteit van Amsterdam)

Grenzen aan atypische arbeid, flexwerk en zelfstandige arbeid getoetst aan Europese beginselen van het socialezekerheidsrecht
Projectleider: Prof. dr. P.S.J. Schoukens (Tilburg University)

Handhaving van onderop: handhavingsinstrumenten in de sociale zekerheid vanuit het perspectief van de burger
Projectleider: Prof. dr. M. Hertogh (Rijksuniversiteit Groningen)

Het basisinkomen
Projectleider: Prof. dr. I. Marx (Universiteit Antwerpen)

Hoe vergaat het mensen met een kleine beurs?
Projectleider: drs. M. Geerdinck (Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS))

Intergenerationele solidariteit of generatieconflict
Projectleider: Prof. dr. M. Heemskerk (Radboud Universiteit Nijmegen)

Internationalisering van de arbeidsmarkt
Projectleider: Prof. dr. M.S. Houwerzijl (Tilburg University)

Juridische en economische aspecten en gevolgen van wijzigingen in werkloosheidsregelingen sinds 1986
Projectleider: Prof. dr. F.J.L. Pennings (Universiteit Utrecht)

Leren re-integreren: beleidsanalyse van re-integratie
Projectleider: Prof. dr. P.W.C. Koning (Vrije Universiteit Amsterdam)

Levensloopbanen van werkloze 50-plussers
Projectleider: drs. B. Cuelenaere (CentERdata, Tilburg University)

Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt – Een studie naar de aard en omvang van mismatch in Nederland en een evaluatie van interventies ter verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
Projectleider: Prof. dr. W.N.J. Groot (TIER - Top Institute for Evidence Based Education Research, Universiteit Maastricht)

Niet langer in de Wajong: monitoren, begrijpen, leren en kennis verspreiden
Projectleider: dr. J.H. Bosselaar (Vrije Universiteit Amsterdam)

Om de balans in de nieuwe welvaartstaat
Projectleider: Prof. dr. B. Cantillon (Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit van Antwerpen)

Op zoek naar nieuw evenwicht. Een parlementaire geschiedenis van het socialezekerheidsstelsel, 1980-2014
Projectleider: Prof. dr. C.C. van Baalen (Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen)

Perspectief Wajongers onder de Participatiewet
Projectleider: dr. L. Kok (SEO Economisch onderzoek, Universiteit van Amsterdam)

Richtlijnontwikkeling Chronisch zieken ten behoeve van bedrijfs- en verzekeringsartsen
Projectleider: Prof. dr. H. Wind (AMC, Universiteit van Amsterdam)

Toekomstige arbeidsmarkt (1) ‘Het Middensegment op de Arbeidsmarkt en Aanpassing aan de Kenniseconomie in 2020’
Projectleider: Prof. dr. R. van der Veen (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Toekomstige arbeidsmarkt (2) ‘Bescherming van arbeidsmigranten in Nederland: toen, nu en in de toekomst’
Projectleider: dr. C. Rijken (Tilburg University)

Uit de WW in de bijstand
Projectleider: dr. L. Beukema (Hanzehogeschool Groningen)

Vakmanschap als oplossing voor jeugdwerkloosheid?
Projectleider: Prof. dr. M.H.J. Wolbers (Radboud Universiteit Nijmegen)

Van netwerk naar werk? Sociale netwerken van etnische groepen en de dynamiek van uitkeringsafhankelijkheid
Projectleider: Prof. dr. J.C. Vrooman (Universiteit Utrecht)

Verschuivingen op de Nederlandse arbeidsmarkt: dynamiek, concurrentie of verdringing?
Projectleider: dr. A. Heyma (SEO Economisch onderzoek, Universiteit van Amsterdam)

Werken ‘van-werk-naar-werk (VWNW) trajecten’?
Projectleiders:
Prof. dr. T. Wilthagen (ReflecT, Tilburg University)
dr. I. Borghouts - van de Pas (ReflecT, Tilburg University)

Zelfredzaamheid en sociale bescherming over de levenscyclus
Projectleider: Prof. dr. K. Goudswaard (Universiteit Leiden)

In de database ‘Wie doet wat’ kunnen onderzoekers bekijken wat andere onderzoekers binnen de programma’s van Instituut Gak afgelopen jaar hebben gedaan. Klik hiervoor op onderstaande button om in te loggen (alleen voor betrokken onderzoekers):

button_gids