terug

Status:
Lopend

Projectleider:
Prof. dr. J.C. Vrooman
Sociaal en Cultureel Planbureau

Begindatum:
December 2015

Als werken niet loont: inzicht in de working poor

In het overheidsbeleid wordt betaald werk sinds het midden van de jaren negentig als de beste weg uit de armoede gezien. Betaald werk verrichten verkleint weliswaar het risico op armoede, maar ook onder werkenden komt armoede voor. Uit eerder onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau kwam naar voren dat 41% van de in armoede levende volwassenen betaald werk als belangrijkste inkomensbron heeft.

Dit project richt zich op drie aspecten van armoede onder werkenden.

Allereerst brengt het onderzoek in kaart hoe het armoedepercentage onder werkenden de afgelopen jaren veranderde en wat de belangrijkste risicofactoren zijn. Denk bijvoorbeeld aan de omvang van de werkweek, het type arbeidsrelatie, het wel of niet hebben van een werkende partner, etc. Vervolgens wordt de situatie in Nederland afgezet tegen die in een aantal andere Europese landen. Dit maakt duidelijk in hoeverre regels rond sociale zekerheid en arbeid (zoals uitkeringsvoorwaarden, minimumloon) het armoederisico van werkenden kunnen vergroten of verkleinen.

In de derde plaats gaat het project in op de vraag in hoeverre gemeenten de armoede onder werkenden kunnen beïnvloeden. Zijn er lokale verschillen in het voorkomen van armoede onder werkenden? Hangen deze samen met het beleid van gemeenten? Wat kunnen gemeenten doen om de armoede onder werkenden terug te dringen?

De rapportage over dit project komt eind 2017 beschikbaar.