terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
dr. M. van der Klein
Verwey-Jonker Instituut, Utrecht


Bijlage:

Samenvatting


Arbeidsmarktintegratie van niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen in Nederland

Tegen de achtergrond van een stijgende vergrijzing en ontgroening in de Nederlandse samenleving neemt de vraag naar arbeid in de toekomst aanzienlijk toe. Ondanks de economische teruggang van dit moment zal de arbeidsmarkt weer aantrekken en zal onbenut potentieel op de arbeidsmarkt moeten worden aangeboord om te voldoen aan de vervangings- en mogelijk ook de uitbreidingsvraag op de arbeidsmarkt. Ingezet wordt hierbij op het zo veel mogelijk inschakelen van groepen niet-werkenden. Naast beleidsmatige aandacht voor de groep nietwerkenden met een uitkering, is de groep niet-werkenden zonder uitkering hierbij eveneens van belang. Deze ‘niet-uitkeringsgerechtigden’ worden aangeduid met de term ‘nuggers’.

Uit onderzoek bestaat enig zicht op de samenstelling van de groep niet-uitkeringsgerechtigden. In het spraakgebruik worden niet-uitkeringsgerechtigden vaak gelijkgesteld aan (goed opgeleide) autochtone vrouwen die al dan niet herintredend zijn na een periode waarin zij de verantwoordelijkheid hadden voor hun jonge kinderen. Maar deze groep vormt maar een deel van de totale groep. Niet-uitkeringsgerechtigden omvatten ook andere groepen, zoals laagopgeleide autochtone vrouwen, hoog- en laagopgeleide allochtone vrouwen en inburgeraars (m/v). Deze groepen hebben te maken met verschillende motieven en/of uiteenlopende belemmeringen en maken hun keuze om zich al dan niet aan te bieden op de arbeidsmarkt vanuit een specifieke sociale context.
In dit onderzoek besteden we aandacht aan de motieven van autochtone en allochtone niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen om zich wel of niet op de arbeidsmarkt te begeven. Het onderzoek bestaat uit drie delen. In deelonderzoek 1 brengen we de groep niet-uitkeringsgerechtigde autochtone en allochtone vrouwen in beeld op achtergrondkenmerken. In deelonderzoek 2 worden diepte-interviews uitgevoerd met diverse groepen autochtone en allochtone niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen die niet werken, minder dan twaalf uur per week werken, of die recent zijn (her)ingetreden. In deelonderzoek 3 staat de vraag centraal onder welke randvoorwaarden niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen – die (onder bepaalde condities) willen gaan werken – gestimuleerd kunnen worden tot participatie op de arbeidsmarkt. Het onderzoek heeft een looptijd van 18 maanden en zal eind 2012 worden voltooid.