terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
Prof. dr. J. Anema
EMGO instituut, Vrije Universiteit Amsterdam

Begindatum:
Oktober 2013

Bijlage:

Samenvatting


Arbeidsparticipatie en ernstige psychische aandoeningen

Werk is voor iedereen belangrijk, ook voor mensen met een arbeidsbeperking. De afstand tussen arbeidsdeelname en mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) is groot. Tegelijkertijd vindt de overheid dat meer mensen met EPA in staat zouden moeten worden gesteld om deel te nemen aan het arbeidsproces. In het verlengde daarvan hebben UWV en GGZ‐Nederland in 2013 een convenant getekend om de onderlinge samenwerking te verbeteren. De laatste jaren worden op verschillende locaties in Nederland initiatieven genomen door de GGZ, de gemeenten en uitvoeringsorganisaties op het terrein van participatie en re‐integratie (bijvoorbeeld jobcoach organisaties) om deze mensen aan het werk te helpen. Het succespercentage daarvan is vooralsnog wisselend. Een veelbelovende aanpak is de Individual Placement en Support (IPS) waarvan in verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, de effectiviteit bij de onderhavige doelgroep is aangetoond. In Nederland wordt deze vorm van bevordering van arbeidsparticipatie beperkt toegepast en deze is recentelijk voor het eerst wetenschappelijk geëvalueerd (Michon, 2006). De uitkomst van de studie liet zien dat deze aanpak effectief is, maar minder dan in de Verenigde Staten het geval lijkt. Ook bleek uit de evaluatie dat IPS niet bijdroeg aan verbetering van de psychische gezondheid en kwaliteit van leven.

Deze studie beoogt bestaande wetenschappelijke kennis te verzamelen en te verspreiden naar zorgverleners en beleidsmakers met als doel de arbeidsparticipatie van mensen met EPA te verbeteren. Tijdens het onderzoek zal de mate van arbeidsparticipatie van mensen met EPA, van daarop gerichte interventies en van daarop gericht beleid in Nederland in kaart worden gebracht. Vervolgens worden de resultaten hiervan vergeleken met andere landen op basis van de OECD database, op geleide hiervan kan de relatieve positie van Nederland vastgesteld worden (benchmark). Ten tweede zal op een systematische en transparante wijze de huidige stand van evidence based onderzoek – ten aanzien van effectieve interventies ter bevordering van arbeidsparticipatie bij mensen met EPA – in kaart worden gebracht. Er zal daarbij ook een overzicht worden gepresenteerd van factoren die stimulerend of belemmerend (bijvoorbeeld diagnostiek, behandeling, soorten doelgroepen) zijn voor duurzame arbeidsparticipatie. De opgedane kennis kan worden gebruikt door zorgverleners voor het gericht inzetten of indiceren van effectieve interventies bij mensen met EPA in Nederland.