terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
Prof. dr. IJ. Kant
Universiteit Maastricht


Bijlagen:

Samenvatting

Eindrapportage


Bevordering arbeidsparticipatie oudere werknemers: een cohortstudie

De Nederlandse arbeidsmarkt staat voor grote uitdagingen. Vergrijzing en ontgroening van de bevolking resulteren in een daling van de potentiële beroepsbevolking, maar ook globalisering en technologische ontwikkelingen hebben belangrijke gevolgen voor de arbeidsmarkt. Het jaar 2012 is uitgeroepen tot het Europese jaar van het actief ouder worden (Active Ageing), waarmee aandacht wordt gevraagd voor de uitdagingen waar Europese landen de komende jaren mee te maken krijgen als gevolg van de vergrijzende bevolking.

 

Het doel van dit onderzoeksprogramma is de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te bevorderen, door na te gaan aan welke vereisten moet worden voldaan om deze werknemers in staat te stellen langer door te werken. In deze studie worden bij oudere werknemers (45-60 jaar) elementen die van invloed zijn op doorwerken uit de domeinen arbeid, gezondheid, privésituatie/individuele kenmerken en competenties, in hun onderlinge samenhang in de tijd onderzocht. Vervolgens worden voor werknemers boven de 60 jaar de oorzaken van langer doorwerken bestudeerd. Voor beide groepen wordt daarbij de rol van de intentie en motivatie tot langer doorwerken in kaart gebracht.
Het onderzoeksprogramma maakt gebruik van bestaande data van de Maastrichtse Cohort Studie (MCS), alsmede van nieuw te verzamelen data specifiek voor deze studie.
De gevonden oorzaken van (langer) doorwerken op oudere leeftijd vormen de basis voor het formuleren van interventiemogelijkheden en preventieve maatregelen om oudere werknemers gemotiveerd, gezond en langer op de werkvloer te houden. Potentiële veelbelovende maatregelen worden onderverdeeld in maatregelen op individueel, bedrijfs- en nationaal niveau. Nagegaan wordt in hoeverre deze maatregelen maatschappelijk geaccepteerd en gedragen worden. Ook zal de technische, organisatorische en juridische haalbaarheid worden getoetst. Daarnaast zal over mogelijke veelbelovende interventies, die alleen op landelijke schaal kunnen worden doorgevoerd, contact worden opgenomen met leden van de Sociaal Economische Raad. De looptijd van dit onderzoek bedraagt vier jaar.