terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
Prof. dr. ir. P.M. Bongers
TNO

Begindatum:
Januari 2015

Einddatum:
Maart 2017

Doorwerken na de AOW-/pensioengerechtigde leeftijd: van impact en drijfveren naar implicaties voor beleid

Gezien de sterke toename van de levensverwachting en vergrijzing van de beroepsbevolking stimuleert de overheid met verschillende pensioenhervormingen dat mensen langer participeren in betaald werk. De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers steeg van 61.0 jaar in 2003 tot 63.9 jaar in 2013. Een verdere stijging is te verwachten als gevolg van verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook na de AOW-/pensioengerechtigde leeftijd werken steeds meer mensen door als werknemer of zelfstandige. In 2013 hadden 180.000 65-plussers betaald werk, terwijl er in totaal 656.000 werkzoekenden waren. Dit roept de vraag op of er sprake is van verdringing van jongere werkenden door AOW-/pensioengerechtigden, gescheiden arbeidsmarkten, of juist complementariteit tussen jongeren en ouderen op de arbeidsmarkt.

Het huidige onderzoek draagt bij aan het beantwoorden van de vraag in hoeverre op dit moment ouderen gestimuleerd moeten worden door te werken na de AOW-/pensioengerechtigde leeftijd. Om hier uitspraken over te doen, staan drie onderzoeksvragen centraal:

  1. Wat zijn de omvang en gevolgen – nu en in de toekomst – van het arbeidsaanbod van AOW-/pensioengerechtigden op de arbeidsmarkt voor jongere generaties en de productiviteit in Nederland?
  2. Wat zijn de redenen om door te werken na de AOW-/pensioengerechtigde leeftijd in termen van drijfveren en beleid?
  3. Welke implicaties heeft dit voor beleid, wet- en regelgeving?

Om de eerste twee onderzoeksvragen te beantwoorden zullen bestaande databronnen, zoals de Enquête Beroepsbevolking, het Sociaal Statistisch Bestand, de Werkgevers Enquête Arbeid, De Nederlandse Bank household panel en Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation gebruikt worden. Daarnaast maakt verdiepend (kwalitatief) onderzoek deel uit van de studie, zowel onder werkgevers als onder werknemers/zelfstandigen die wel en niet doorwerken na de AOW-/pensioengerechtigde leeftijd. De interpretatie van de resultaten bij vraag 1 en 2 vormt de input voor het beantwoorden van de derde onderzoeksvraag over implicaties voor beleid, wet- en regelgeving. De organisatie van een focusgroep met stakeholders zal hierbij behulpzaam zijn.

Het onderzoek resulteert naast artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, vakbladen en populaire tijdschriften/dagbladen in een toegankelijk onderzoeksrapport. Om te bevorderen dat de resultaten – indien nodig daadwerkelijk veranderingen in beweging zetten, wordt een implementatiebijeenkomst gehouden met belanghebbende en beleidsbepalende organisaties. Ter afsluiting van de studie als geheel vindt een slotconferentie plaats bestemd voor sociale partners, UWV, SZW, HRM, werkgevers en werknemers.

Ga naar de website voor meer informatie.

Klik hier voor de brochure.