terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
Prof. mr. drs. F.J.L. Pennings
Tilburg University


Bijlage:

Samenvatting


Europa en sociale zekerheid

Europa heeft belangrijke invloed op de nationale sociale zekerheid. Deze invloed volgt enerzijds uit de gecreëerde open markt. Door de open markt wordt immers de noodzaak om te concurreren veel sterker gevoeld dan in het verleden. Bovendien worden de lidstaten, onder andere in het kader van de Lissabon Agenda, gestimuleerd om van de EU een concurrerende economie te maken. Als onderdeel van deze strategie wordt van Europese zijde sterk benadrukt dat de stelsels gericht dienen te zijn op re-integratie van uitkeringsgerechtigden in werk. Dit gebeurt onder andere door de werkgelegenheidsrichtlijnen en de vereiste rapportages in het kader van de open-coördinatiemethode op het terrein van werkgelegenheid. Bovendien dienen stelsels duurzaam te zijn, hetgeen betekent dat ze ook op de lange termijn, ondanks de verwachte vergrijzing van de beroepsbevolking, betaalbaar dienen te blijven.

Ook bepaalde onderdelen van het Europese recht beïnvloeden de ontwikkeling van de stelsels. Een belangrijk onderdeel vormen de bepalingen omtrent mededinging. Deze verhinderen bepaalde vormen van modernisering van de sociale zekerheid, namelijk die waarin private en publieke elementen te zeer verweven zijn.

Ten derde is de Europese invloed ook rechtstreeks op de sociale zekerheid gericht; het EG-verdrag verlangt immers onder andere verbetering van de levensstandaard, tegengaan van sociale uitsluiting en bevordering van het vrije verkeer. Het programma heeft vooral oog voor deze derde vorm van invloed vanuit Europa, al zullen in het onderzoek ook de andere twee vormen van invloed in het oog worden gehouden. Studie naar de derde vorm van invloed is van aanzienlijk wetenschappelijk en maatschappelijk belang, aangezien daarmee een bijdrage wordt geleverd aan verbetering van de sociale cohesie binnen de Europese Unie; sociale cohesie is essentieel voor het functioneren van de Unie, want – zoals de grondwetdiscussie heeft getoond – als hier onvoldoende oog voor is, bestaat het gevaar dat de Unie zal desintegreren.