terug

Status:
Lopend

Projectleider:
Prof. dr. M.S. Houwerzijl
Tilburg University


Internationalisering van de arbeidsmarkt

Deze studie spitst zich toe op de internationalisering van het HRM-beleid en de sociale (zekerheids)gevolgen daarvan. Leidt het werven van arbeidsmigranten uit Bulgarije en Roemenië tot verdringing van Nederlands arbeidspotentieel en op termijn tot een groter beroep op de sociale zekerheid? Wat betekent het toenemende gebruik van transnationale detacheringsconstructies voor de financierbaarheid van werknemersverzekeringen? Slagen Nederlandse bedrijven er voldoende in om internationaal talent aan zich te binden? Welke rol spelen socialezekerheidsarrangementen daarbij? Hoe werkt internationaliserend personeelsbeleid eigenlijk uit op de Nederlandse participatiesamenleving in wording? Een uitkomst voor de ouderenzorg? Te weinig regulier werk voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt? Internationalisering van de arbeidsmarkt vindt plaats op vele niveaus van de arbeidsmarkt, niet alleen aan de zogenaamde ‘onderkant’ en niet alleen voor hooggeschoolde kenniswerkers.

Bij deze internationalisering en de daarmee samenhangende arbeidsmigratie en transnationale arbeidsmobiliteit speelt werkgeversgedrag, in het bijzonder via internationaliserend HRM-beleid, een grote rol. Intermediairs nemen daarbij soms de werkgeversrol over, bijvoorbeeld via transnationale vormen van payrolling, uitzendwerk en onderaanneming. Deze rol van werkgeversgedrag en intermediairs bij het op gang brengen en in een bepaalde richting sturen van migratiestromen en -vormen is in de migratieliteratuur relatief onderbelicht. Met dit onderzoek willen wij in deze lacune voorzien. Wij analyseren de hoedanigheid, omvang, context, betekenis en gevolgen van de internationaliserende arbeidsmarkt juist door de bril van ondernemingen die zich bewegen op de ‘global market for manpower‘ en daarbij ‘regime shopping’ in arbeids- en socialezekerheidsstelsels als verdienmodel niet schuwen. Door handelsliberalisaties in WTO-verband, de EU-dienstenrichtlijn en de opkomst van Europese aanbestedingsprocedures kunnen met name grotere werkgevers maximaal gebruik maken van de nieuwe internationale mogelijkheden bij het vertalen van hun arbeidsvraag. Daarmee ontstaan kansen maar ook bedreigingen voor met name MKB-werkgevers maar ook voor zelfstandigen en werknemers binnen en buiten Nederland.

Het doel van dit onderzoek is om de internationalisering van de arbeidsmarkt in kaart te brengen en zorgvuldig te analyseren hoe werkgeversgedrag, met name via internationaliserend HRM beleid van invloed is op die internationalisering. Daarnaast wordt onderzocht wat gevolgen, positief óf negatief, van internationalisering van de arbeidsmarkt voor de Nederlandse economie, arbeidsmarkt en sociale zekerheidsstelsel (zullen) zijn.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met beleidsmakers, werkgevers, de uitzendbranche en de vakbeweging. Al deze stakeholders worden vanaf het begin bij dit onderzoek betrokken, om de praktische relevantie en toepasbaarheid van dit onderzoek zo groot mogelijk te maken.