terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
Prof. dr. W. Salverda
Universiteit van Amsterdam/ Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies


Bijlage:

Samenvattting


Keuzevrijheid in pensioenen: vier scenario’s

Meer keuzevrijheid ten aanzien van pensioenen kan ertoe bijdragen dat pensioenen beter aansluiten bij de uiteenlopende behoeften van werknemers en bij (ook internationaal) gevarieerde loopbanen. Bovendien kan het een prikkel zijn voor een efficiëntere uitvoering. Ook kan het een oplossing bieden voor tegenstellingen tussen jongere en oudere deelnemers en tussen werkgevers en werknemers. Deze twee jaar durende studie analyseert met behulp van vier scenario’s van keuzevrijheid in pensioenen of, en onder welke voorwaarden, keuzevrijheid daadwerkelijk deze positieve effecten sorteert en welke negatieve bijeffecten zich kunnen voordoen.

In de eerste optie bepalen werknemers zelf bij welk pensioenfonds zij zich aansluiten. In de tweede optie kiest de werkgever bij welk pensioenfonds hij zijn pensioenregeling onderbrengt. In de derde optie blijft de werknemer verplicht aangesloten bij het pensioenfonds van de onderneming of bedrijfstak waarin hij/zij werkt, maar biedt het pensioenfonds hem/haar een keuzepakket van pensioenregelingen. In de vierde optie blijven bestaande hoofdlijnen ongewijzigd (verplichte deelname), maar krijgen de deelnemers een gezamenlijke keuzevrijheid in de besluitvorming over (wijzigingen in) de pensioenregeling en de financiering.

De mogelijke gevolgen van deze vier opties worden theoretisch en empirisch onderzocht. Hierbij komt ook een vergelijking met de pensioenstelsels van Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Australië aan de orde. Een overkoepelend afsluitend onderzoek combineert de resultaten van de deelonderzoeken, trekt conclusies over de effecten van de vier scenario’s en onderzoekt implicaties voor overheidsfinanciën.