terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
Prof. dr. W.N.J. Groot
TIER - Top Institute for Evidence Based Education Research, Universiteit Maastricht

Begindatum:
Januari 2015

Einddatum:
September 2017

Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt – Een studie naar de aard en omvang van mismatch in Nederland en een evaluatie van interventies ter verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is van essentieel belang voor schoolverlaters en bedrijven en daarmee voor een goed functionerende economie. Momenteel bestaat het beeld dat er problemen zijn met deze aansluiting. Zo bestaat de indruk dat het onderwijs te vaak schoolverlaters aflevert waar het bedrijfsleven niets mee kan en sluiten studentvaardigheden soms niet goed genoeg aan bij de wensen van de werkgevers. Bovendien zouden studenten te vaak geen werk vinden dat past bij hun vooropleiding. Vastgesteld kan worden dat jongeren vaak een opleiding kiezen op basis van hun talenten, voorkeuren en hun perceptie over de arbeidsmarktkansen. Daar tegenover staat dat werkgevers jonge nieuwe werknemers zoeken met bepaalde (voor)kennis en vaardigheden op basis van de ondernemerskansen die zij zien.

Deze twee van elkaar te onderscheiden processen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt kunnen leiden tot drie soorten van mismatch op de arbeidsmarkt: (1) verticale mismatch; (2) horizontale mismatch; en (3) intra-curriculaire mismatch. Het onderzoek is georganiseerd in drie thema’s waarbij rekening gehouden wordt met het onderscheid tussen deze drie vormen van mismatch. Het eerste thema bestaat uit een verkenning en karakterisering van mismatch waarin wordt nagegaan of en in hoeverre mismatch zich voordoet en, zo ja, in welke opleidingsniveaus en opleidingsrichtingen. Als referentiepunt gelden de ontwikkelingen in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt van de afgelopen 25 jaar. Het tweede thema gaat in op de effectiviteit van interventies om de mismatch tegen te gaan of de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De onderzoeksresultaten van deze tweede fase spelen ook een rol binnen het derde thema, waarin de vraag centraal staat hoe de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder te verbeteren. In het bijzonder zal de rol van marktmechanismes (‘incentives’), beroepskeuzetesten en stages meegenomen worden. Het voorgestelde onderzoek bouwt in elk van de drie thema’s innovatief voort op eerder uitgevoerd onderzoek en maakt gebruik van onderzoeksmethoden en technieken met een ‘evidence based’ karakter, namelijk: systematische literatuurstudies, meta-analyses op bestaande studies en empirisch onderzoek dat gebruik maakt van econometrische technieken zodat effecten op een zuivere manier bepaald kunnen worden.

Eindrapport

Nederlandse Samenvatting