terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
dr. D.E.M.C. Jansen
Universitair Medisch Centrum Groningen


Bijlagen:

Programmeringsstudie

Samenvatting


Multiproblematiek in gezinnen

De maatschappelijke positie van multiprobleemgezinnen is kwetsbaar, zowel voor wat betreft wonen, werk/inkomen en de sociale inbedding. De verbetering van de positie van deze gezinnen dient een maatschappelijk belang. Het is een doelgroep waar vele instellingen op het gebied van zorg en welzijn dagelijks mee te maken hebben en waarvoor de gangbare procedures, methodieken en activiteiten in veel gevallen ontoereikend zijn. Ondanks verschillende studies naar de aard van de problematiek, is er tot op heden geen sprake van een bevredigende aanpak.

Deze programmeringsstudie zal een overzicht bieden van en inzicht bieden in de problematiek rond en hulpverlening aan multiprobleemgezinnen. Op basis hiervan zullen voorstellen worden gedaan voor kansrijke – evidence based – interventies. Tevens zullen aandachtspunten geformuleerd worden voor wetenschappelijk onderzoek dat gekoppeld zal zijn aan de implementatie van kansrijke interventies. De programmeringsstudie is eveneens gericht op hiaten in kennis. Daar waar deze zich voordoen, zullen ze in het uit te brengen advies onder de aandacht van Instituut Gak worden gebracht.