terug

Status:
Lopend

Projectleider:
dr. J.H. Bosselaar
Vrije Universiteit Amsterdam

Begindatum:
September 2015

Niet langer in de Wajong: monitoren, begrijpen, leren en kennis verspreiden

Over de arbeidsmarktpositie van jongeren met beperkingen is al veel bekend. Toch ontbreekt de nodige kennis over de kansen die zij in deze tijd hebben op de arbeidsmarkt. Dit onderzoek wil hier actief verandering in brengen. Niet alleen door kennis te genereren, maar ook door deze actief te delen met diverse stakeholders, de ‘power’ ervan met hen te testen, te optimaliseren en vervolgens actief te verspreiden. De kennisachterstand komt in de eerste plaats doordat per 1 januari 2015 de begeleiding van deze groep jongeren van UWV naar de gemeenten overgegaan is. Gemeenten hebben veel minder kennis over en ervaring met deze doelgroep en hun (potentiële) werkgevers dan hun voorganger. Daarnaast is er weinig ‘diepe’ kennis over de (arbeidsmarkt)participatie van deze groep: wat is bijvoorbeeld de rol van de directe sociale omgeving bij het verwerven en behouden van een arbeidsplaats, wat is de exacte rol en de persoonlijke betrokkenheid van werkgevers, leidinggevenden en collega’s in dit proces?

Naast het verzamelen van de belangrijkste data over de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van deze jongeren en over de lokale en regionale beleidsmaatregelen, is het intensief volgen van enkele jongeren en hun omgeving bij het verwerven en behouden van een plaats op de arbeidsmarkt een wezenlijk onderdeel van het onderzoek.

De uitkomsten van het cijfermatige onderzoek, het beleidsmaatregelenonderzoek en de intensieve casestudies vormen de basis voor twee actiegerichte onderzoeksprojecten. Project 1 is het ‘Veranderlab’, waarin gemeentelijke beleidsmakers de lessen uit de onderzoeksprojecten vertalen in concrete acties en maatregelen. Ze testen deze innovaties in hun eigen praktijk, gemonitord en van feedback voorzien door onderzoekers en door de collega-beleidsmakers uit het Veranderlab.

Project 2 als actiegericht onderdeel is het project ‘praktijkleren’. In dit project wordt (vooral) de kennis uit de intensieve casestudies omgezet naar concrete verbetermogelijkheden voor professionals. Belangrijk aspect hierbij is het ontwikkelen van werkwijzen voor het overdraagbaar maken van de impliciete kennis (tacit knowledge) van actoren die een belangrijke rol spelen bij de succesvolle (arbeidsmarkt)participatie van deze jongeren.

Het onderzoeksproject wordt in september 2019 afgerond met een conferentie waarin de uitkomsten van alle onderdelen worden gepresenteerd en (inter)actief worden overgedragen aan het brede veld van stakeholders. Aan het begin van het derde jaar van het project vindt reeds een eerste conferentie plaats om de tussentijdse resultaten met een selecte groep stakeholders te delen en hierop feedback te ontvangen.