terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
dr. A. Heyma
SEO economisch onderzoek, Universiteit van Amsterdam

Begindatum:
Oktober 2013

Oudere werknemers vanuit werkgeversperspectief

Oudere werknemers hebben een relatief moeilijke positie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hoewel er steeds meer ouderen werkzaam blijven, komen oudere werklozen veel moeilijker aan een baan dan jongere werklozen. Uit een recente studie van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat werkgevers veel minder geneigd zijn om oudere werkzoekenden aan te nemen dan vergelijkbare jongere werknemers (Van der Werff, Volkerink, Heyma en Bisschop, 2012). Dat ligt vooral aan onzekerheid bij werkgevers over de productiviteit van oudere werknemers in verhouding tot de looneisen die worden gesteld. Die onzekerheid geeft voeding aan percepties bij werkgevers waarin ouderen relatief slecht scoren ten opzichte van jongeren. Tegelijkertijd nemen oudere leidinggevenden eerder oudere werknemers aan dan jongere leidinggevenden: de vergrijzing leidt daarom ook tot steeds grotere kansen voor oudere werkzoekenden.

In het onderzoek ‘Waarom werkgevers oudere werknemers willen’ gaat SEO Economisch Onderzoek samen met prof. dr. A. Nauta, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam, op zoek naar factoren die de aannamekans van werknemers beïnvloeden en die samenhangen met leeftijd. We doen dit niet alleen vanuit arbeidseconomisch perspectief, maar ook vanuit arbeids- en organisatiepsychologisch perspectief. De relevante factoren halen we uit een multidisciplinaire literatuurstudie en uit interviews met werkgevers en sociale partners. Vervolgens proberen we het werkelijke belang van elk van deze factoren voor de aannamekans van oudere werknemers vast te stellen via een vignettenanalyse. Daarin wordt aan leidinggevenden gevraagd om herhaaldelijk te kiezen tussen kandidaten van verschillende leeftijd, die tevens verschillen op persoonlijke en psychologische kenmerken. Daarbij wordt ook de bedrijfscontext (sector, bedrijfsgrootte, arbeidsomstandigheden) en de persoonlijke en psychologische kenmerken van de leidinggevende betrokken. Met de resultaten van de vignettenanalyse hopen we zicht te krijgen op de werkelijke overwegingen van werkgevers om ouderen in dienst te houden of wel of niet aan te nemen. Daarmee wordt het mogelijk om na te denken over maatregelen om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers en oudere werkzoekenden te verbeteren.