terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
dr. C.C.A.M. Sol
Universiteit van Amsterdam


Bijlage:

Samenvatting


Re-integratie verbeteronderzoek

Dit onderzoeksprogramma heeft de ambitie het universitair onderzoek naar re-integratiedienstverlening te versterken in directe wisselwerking met het re-integratieveld, met de expliciete bedoeling om de beroepspraktijk bij moeilijke keuzen in beleidvorming en implementatie beter dan tot dusver aangrijpingspunten voor handelen te bieden. Het doel van het programma is wetenschappelijke onderbouwing en lange termijn kennisontwikkeling van implementatieprocessen op het gebied van re-integratiedienstverlening.

In het programma is de centrale structurerende gedachte het bestuderen van de dienstverlening aan de cliënt in relatie tot de belangrijkste contexten, die re-integratie kunnen doen slagen of falen, te weten 1) de institutionele omgeving, waarin het beleid wordt geïmplementeerd en waarin de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden, 2) de sociale omgeving en de motivatie van cliënten van wie een veranderde houding ten aanzien van arbeid wordt verwacht (sociale omgeving) en 3) de werkomgeving, waarin zowel werknemer als werkgever actief dienen te anticiperen om uitval te voorkomen en deelname van werknemers met beperkingen aan het arbeidsproces dienen te bevorderen.

In totaal bestaat het programma uit tien onderzoeksprojecten, waaronder:

  • Fit of unfit: Naar expliciete theorieën over re-integratiedienstverlening;
  • Is ketensamenwerking effectief?;
  • Het verbeteren van de integratie van zieke werknemers door aandacht oor hun dubbele rol;
  • Re-integratie van langdurig uitkeringsafhankelijke cliënten op de arbeidsmarkt;
  • Duurzame re-integratie van werknemers met aanhoudende vermoeidheidsklachten.