terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
Prof. dr. P. de Beer
Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies


Bijlage:

Samenvatting


Solidariteit in de 21e eeuw

Het Amsterdams Instituut voor ArbeidStudies (AIAS/UvA) voert met subsidie van Instituut Gak een vierjarig onderzoek uit naar ‘Solidariteit in de 21e eeuw’. Een onderzoeksteam onderzoekt de gevolgen van de veranderende samenstelling van de bevolking naar leeftijd (vergrijzing) en etniciteit (migratie) op de bereidheid tot vrijwillige en verplichte solidariteit onder de bevolking. Hierbij gaat het in het bijzonder om de vraag welke motieven, condities en omstandigheden solidariteit bevorderen of belemmeren tussen personen die niet tot dezelfde sociale groep behoren.

In een kwalitatief deelonderzoek zal veldwerk worden verricht in wijken met een uiteenlopende bevolkingssamenstelling in Nederland en het buitenland. Ook zal een aantal nationale en internationale surveys geanalyseerd worden om na te gaan of (de bereidheid tot) solidariteit samenhangt met de samenstelling van de bevolking van landen naar leeftijd en etniciteit. Via de ontwikkeling van een aantal computerexperimenten zal in een laboratoriumsetting nagegaan worden welke condities en motieven bevorderlijk zijn voor solidair gedrag. Tot slot is de beeldvorming van verschillende demografische groepen (jongeren, ouderen, autochtonen, allochtonen) in de massamedia onderwerp van studie. In combinatie met de andere deelonderzoeken kan daarmee de invloed van de media op het al dan niet solidaire gedrag van burgers worden onderzocht.