terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
Prof. dr. G.J. Vonk
Rijksuniversiteit Groningen


Bijlage:

Samenvatting


Toezicht en een meer private sociale zekerheid

De laatste decennia is de overheidsbemoeienis bij sociale zekerheid aanzienlijk verminderd. Deze ontstatelijking ging gepaard met de verschuiving van de verantwoordelijkheid van publieke instanties naar (private) derden. In het algemeen gaat het om de verschuiving naar de subjecten van sociale zekerheid (meer eigen verantwoordelijkheid) en werkgevers (de arbeidsverhouding als basis voor de sociale zekerheid). Door de verschuiving hebben ook de private verzekeringsmaatschappijen een grotere bemoeienis gekregen en hebben nieuwe instanties hun intrede gedaan als arbo- en re-integratiebedrijven.

Met de juiste en toereikende uitvoering van sociale zekerheidsregelingen zijn niet alleen private, maar ook publieke belangen gemoeid. De uitvoering dient daarom aan een aantal criteria te voldoen. In zijn algemeenheid gaat het erom dat de uitvoering doeltreffend en rechtmatig dient te gebeuren en bijdraagt aan het instandhouden van het draagvlak voor de sociale zekerheid.

Nu de sociale zekerheid niet langer het domein van de overheid is, dringt de vraag zich op of de partijen die thans verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van (privaat-georganiseerde) sociale zekerheidsarrangementen, bij hun taakuitoefening de publieke belangen (blijven) dienen. Tevens is de vraag of het stelsel van publiek toezicht op de bescherming van de publieke belangen bij de uitvoering van sociale zekerheidsarrangementen nog wel voldoet in het steeds meer geprivatiseerde stelsel van sociale zekerheid.

Met het oog op deze thematiek voert de Rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen het onderzoeksprogramma uit met de titel: Toezicht en een meer private sociale zekerheid. In dit onderzoek staat de volgende vraagstelling centraal:

In hoeverre zijn de publieke belangen bij de uitvoering van een meer privaat stelsel van sociale zekerheid gewaarborgd en hoe moet in dat verband het publieke toezicht op de uitvoerders in een dergelijk stelsel worden ingericht?

Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door een combinatie van ervaren onderzoekers en enkele promovendi.