terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
dr. L. Beukema
Hanzehogeschool Groningen

Begindatum:
Januari 2017

Einddatum:
Juni 2018

Uit de WW in de bijstand

Wanneer na afloop van de WW-periode een werkloze er niet in is geslaagd om aan betaald werk te komen, dan wacht mogelijk de gang naar de sociale dienst voor aanvraag van een bijstandsuitkering. Niet alleen is het voor de uitkeringsgerechtigde moeilijk om na een periode van langdurige werkloosheid aan het werk te komen, het regiem in de bijstand heeft een ander karakter dan dat in de werkloosheidsperiode. In de bijstand wordt men geacht vanaf het begin zo actief mogelijk te zijn. Alles staat in het teken van activering. Gemeenten ervaren het als een probleem dat mensen in de werkloosheidsperiode hun werknemersvaardigheden met het verrichten van additionele, onbetaalde werkzaamheden niet hebben kunnen onderhouden. Ook hebben ze niet kunnen profiteren van latente opbrengsten van onbetaald werk, zoals structuur in het leven, sociale contacten, maatschappelijke waardering en gevoel van eigenwaarde. Het vele solliciteren zonder succes heeft bovendien een negatieve impact op het geloof in eigen kunnen en daarmee op het zoekgedrag. Deze studie kent twee centrale onderzoeksvragen: a) vinden relevante beleidsmakers en uitvoerders de geschetste spanningsvelden rond beleid, organisatie en uitvoering van het WW- en bijstandsregime herkenbaar en compleet? Waarover bestaat overeenstemming, waarover verschillen de meningen? en b) hoe wordt er in succesvolle Regionale Werkbedrijven op zowel beleids- als uitvoeringsniveau samengewerkt om de afstemming tussen de uitkeringsregimes van WW en bijstand te optimaliseren en daarmee te voorkomen dat werkzoekenden vanuit de WW doorstromen naar de bijstand? Welke mogelijkheden zien de gesprekspartners op de terreinen beleid, organisatie en uitvoering (en de samenhang daartussen) voor een optimalisering van de afstemming van de verschillende activeringsregimes? 

Deelrapportage Werkplein Drentsche Aa

Eindrapportage WW en bijstand