terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
Prof. dr. P. de Beer
Universiteit van Amsterdam

Begindatum:
Januari 2017

Einddatum:
Maart 2017

Vast en flex: een overbrugbare kloof?

Dit (literatuur)onderzoek beoogt de beschikbare kennis over vast en flexibel werk in kaart te

brengen. Het onderzoek valt in twee delen uiteen. Het eerste deel behelst een kwantitatieve analyse,

het tweede deel een analyse van instituties en beleid. Over verschillende vormen van flexibel werk in Nederland zijn inmiddels vele kwantitatieve gegevens voorhanden (voornamelijk van het CBS). Deze worden overzichtelijk en toegankelijk in beeld gebracht. Internationaal vergelijkende cijfers zijn schaarser. Bovendien wordt internationale vergelijking bemoeilijkt doordat de wetgeving t.a.v. verschillende contractvormen verschilt. Een tijdelijk contract in Nederland is niet zonder meer vergelijkbaar met een tijdelijk contract in andere landen. Niettemin worden de beschikbare gegevens (vooral van Eurostat en de OECD) gepresenteerd om te laten zien in hoeverre (de ontwikkeling in) Nederland afwijkt van andere EU-landen.

In het tweede deel worden de instituties (wet- en regelgeving en cao-afspraken) voor de verschillende dienstverbanden in kaart gebracht. Met de introductie van de WWZ en de Wet DBA zijn er belangrijke veranderingen in de wet- en regelgeving doorgevoerd. Deze worden kort geschetst en vergeleken met de voorgaande wetgeving. Ook andere wet- en regelgeving is echter van belang, in het bijzonder socialezekerheids- en fiscale wetgeving (o.a. WULBZ en ZW). Tevens kunnen cao-afspraken (inclusief pensioenregelingen) van invloed zijn op het gebruik en de arbeidsvoorwaarden van flexkrachten en ZZP’ers. De belangrijkste daarvan worden geïnventariseerd. Daarnaast wordt een

beknopt overzicht gegeven van wet- en regelgeving t.a.v. verschillende dienstverbanden in andere

EU-landen, onder andere door middel van casestudies van enkele landen. Over de effecten van wet- en regelgeving en cao-afspraken is (nog) weinig bekend. Niettemin zal op basis van het schaarse beschikbare onderzoek en de inschatting van deskundigen inzicht worden geboden in de waarschijnlijke effecten. Hiertoe zal ook gebruik worden gemaakt van ervaringen met beleid in andere landen. Het betreft een kortlopende studie waarvan de resultaten met het oog op de kabinetsformatie reeds in het voorjaar van 2017 beschikbaar komen.

Dertig vragen en antwoorden over flexibel werk DEF