terug

Status:
Lopend

Projectleider:
Dr. M. Stavenuiter
Verwey-Jonker Instituut

Begindatum:
April 2018

Werk voor iedereen. Baancreatie voor de onderkant van de arbeidsmarkt

In Nederland is er al decennialang een trend van uitbesteden van laaggeschoold werk naar lagelonenlanden en ultraflexibele contracten. Dit is ten koste gegaan van de werkgelegenheid voor de onderkant van de arbeidsmarkt. De laatste jaren echter is er een tegenbeweging gaande: baancreatie door middel van reshoring, insourcing, functiecreatie en jobcarving, al dan niet in de context van sociaal ondernemerschap. Via deze methoden creëren werkgevers in Nederland werk voor laagopgeleiden, mensen in elementaire beroepen en mensen met een arbeidsbeperking. De kennis over deze actuele binnenlandse ontwikkelingen is in Nederland beperkt en gefragmenteerd.

In het onderzoek wordt geïnventariseerd welke initiatieven er zijn voor welke groepen in welke delen van het land. Vervolgens wordt nagegaan wat de werkzame elementen zijn in deze initiatieven (succes- en faalfactoren) in termen van effect en duurzaamheid. Aan het eind wordt in samenwerking met het (praktijk)veld en wetenschappelijke experts de contouren voor een experiment geformuleerd waarin de succesfactoren toegepast worden. We bepalen op basis van het onderzoek welke elementen en randvoorwaarden relevant zijn bij baancreatie voor de huidige en toekomstige onderkant van de arbeidsmarkt, rekening houdend met trends als inclusieve arbeidsmarkt, flexibilisering, mondialisering en technologische ontwikkelingen.
Het onderzoek bestaat uit zeven delen:
1. Inventarisatie van initiatieven en inzichten uit de literatuur;
2. Analyse van gepubliceerde kwantitatieve gegevens over de recente ontwikkelingen, de initiatieven en de groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt;
3. Telefonische enquête met initiatiefnemende werkgevers;
4. Casestudies op locatie;
5. Analyse en vergelijking van effecten en werkzame elementen in de casestudies;
6. Expertmeeting over de onderzoeksresultaten en de eerste contouren van het experiment en
7. Landelijk symposium over het onderzoeksresultaat en het voorgestelde experiment.