terug

Status:
Lopend

Projectleiders:
Prof. dr. T. Wilthagen
ReflecT, Tilburg University

dr. I. Borghouts - van de Pas
ReflecT, Tilburg University

Begindatum:
Januari 2016

Werken ‘van-werk-naar-werk (VWNW) trajecten’?

In de afgelopen jaren hebben veel reorganisaties plaatsgevonden als gevolg van de economische crisis. Niet alleen conjuncturele ontwikkelingen, maar ook toegenomen concurrentie en technologische innovaties zorgen er – vandaag de dag, maar ook in de toekomst – voor dat functies wijzigen of verdwijnen. Deze veranderingen binnen organisaties leiden (deels) tot gedwongen ontslagen. Boventalligen zullen op zoek moeten naar een andere baan. In de praktijk is door verschillende werkgevers en organisaties ervaring opgedaan met Van-Werk-Naar-Werk-beleid en -activiteiten. In dit onderzoek zal worden nagegaan wat er onder een ‘VWNW’-traject wordt verstaan, hoe werkgevers invulling geven aan VWNW-beleid, welke concrete VWNW-trajecten/ activiteiten/instrumenten worden ingezet en wat de effecten daarvan zijn.

Het onderzoek vindt plaats binnen organisaties/bedrijven die in de periode 2012-2017 te maken hebben (gehad) met een reorganisatie/herstructurering of sluiting van een of meerdere vestigingen en die VWNW-trajecten hebben ingezet voor (een deel) van het boventallig personeel. Beleidsdocumenten, cao’s en overige relevante VWNW-documenten zullen worden bestudeerd; boventalligen/ex-werknemers zullen worden opgespoord, gevolgd en via een vragenlijst worden bevraagd over de resultaten van de VWNW-trajecten/activiteiten. Verder worden interviews afgenomen met relevante actoren (HR-managers, leidinggevenden, boventalligen etc.). Het onderzoek zal resulteren in een toegankelijke maatschappelijke en wetenschappelijke publicatie en de studie wordt eind 2017 afgesloten met een slotconferentie voor relevante stakeholders in het veld.