terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
dr. J. Mevissen
Regioplan Beleidsonderzoek, Amsterdam


Bijlage:

Samenvatting


Zzp’ers aan de slag

Migranten, ouderen en mensen met een arbeidshandicap hebben over het algemeen een relatief zwakke arbeidsmarktpositie. Dit uit zich in het moeilijker aan betaald werk komen. Het als zelfstandige aan de slag gaan zou daarom een alternatief kunnen zijn voor betaald werk, maar misschien is het voor deze groepen ook relatief moeilijker om als zelfstandige aan de slag te komen en te blijven.

In dit project onderzoeken we in welke mate en onder welke voorwaarden zelfstandig ondernemerschap voor leden van deze doelgroepen mogelijk is. Kenmerkend voor onze aanpak is dat aandacht besteed wordt aan de overgangen tussen arbeidsmarktsituaties van personen en de achtergronden daarvan in plaats van een nadruk op de arbeidsmarkttoestand van personen. Vragen die onder andere beantwoord zullen worden zijn:

  • Welke mechanismen zorgen ervoor dat leden van de drie groepen zzp’er zijn geworden?
  • Lopen leden van de drie doelgroepen die als zzp’er willen beginnen of als zzp’er aan de slag zijn gegaan tegen extra belemmeringen aan vanwege hun achtergrondkenmerken of ondervinden ze dezelfde uitdagingen als andere ondernemers?
  • Is voor leden van de drie doelgroepen ondersteuning of begeleiding zinvol om de overgang naar het zzp-schap of het ondernemerschap te laten slagen?

Om deze en andere vragen te beantwoorden worden verschillende onderzoeksactiviteiten in onderlinge samenhang uitgevoerd:

  • Literatuurstudie;
  • Secundaire statistische analyses, gebruikmakend van diverse bestanden van het CBS;
  • Interviews met derde partijen die een rol (kunnen) spelen bij het vanuit verschillende uitgangssituaties starten als of aan de slag blijven als zzp’er;
  • Een enquête onder de drie groepen zzp’ers, met een onderscheid naar pre-starters, recent gestarte zzp’ers en zzp’ers met enkele jaren ervaring;
  • Diepte-interviews (half gestructureerd) met pre-starters en recent gestarte zzp’ers van de drie doelgroepen;
  • Casestudies van relevante beleidsinitiatieven rond het stimuleren van ondernemerschap voor werklozen of specifieke groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het onderzoek loopt tot eind 2012, tussentijds zal via artikelen in vakbladen of deelname aan studiedagen en dergelijke voor de verspreiding van onderzoeksresultaten gezorgd worden.