Veelgestelde vragen

Kan ik mijn projectplan vooraf met een bureaumedewerker van Instituut Gak doornemen?
Instituut Gak heeft heel bewust gekozen voor een kleine kantoorbezetting. Dit om de overheadkosten minimaal te houden waardoor er meer budget beschikbaar blijft voor financiële ondersteuning van projecten. Consequentie van dit beleid is dat wij pas contact opnemen met aanvragers nadat er een aanvraag is ingediend. Vragen over de haalbaarheid van projectideeën hebben wij trachten te ondervangen door een uitgebreide quickscan op deze website.

Waar kan ik het aanvraagformulier vinden?
Instituut Gak heeft twee aanvraagformulieren: voor een gevraagde bijdrage t/m € 20.000 en voor een gevraagde bijdrage boven € 20.000. Daarnaast verzoeken wij u om een aantal bijlagen mee te sturen. U kunt de formulieren downloaden bij de informatie over de aanvraagprocedure. Houdt u verder rekening met de algemene voorwaarden.

Voor welke datum moet ik mijn aanvraag/voorstel hebben ingediend?
Het Bestuur besluit elke twee maanden over subsidiëring van aanvragen. Uw aanvraag dient minimaal een maand voor de bestuursvergadering door ons te zijn ontvangen. Een overzicht van de deadlines kunt u elders op deze website vinden.

Ik twijfel of mijn aanvraag binnen het subsidiebeleid past. Kan ik daarover contact opnemen?
De algemene voorwaarden en de criteria bieden u inzicht in het subsidiebeleid van Instituut Gak. Bovendien kunt aan de hand van een quickscan nagaan of uw project voor een bijdrage in aanmerking komt. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen: telefoon 035 – 625 90 40, e-mail info@instituutgak.nl.

Wat gebeurt er met onze subsidie als we de begroting niet rond krijgen?
Na toekenning heeft u zes maanden de gelegenheid om de begroting alsnog gedekt te krijgen. Als dat niet lukt, kunt u na een schriftelijk verzoek bij de projectbeheerder mogelijk eenmalig verlenging krijgen.

Hoe moet de voortgangsrapportage zijn ingericht?
Uw projectaanvraag die de basis is geweest voor honorering dient u als uitgangspunt te nemen. Denkt u hierbij ook aan een overzicht van de gemaakte kosten, precies zoals in de begroting staat.

Heeft u een apart accountantsprotocol?
Nee, Instituut Gak kent geen apart accountantsprotocol. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de heer R. Imhof RA, algemeen directeur. Hij is telefonisch bereikbaar op 035 – 625 90 43.

Kan ik een aanvraag voor onderzoek bij u indienen?
Spontane aanvragen voor onderzoek worden door Instituut Gak niet in behandeling genomen. De onderzoeksonderwerpen worden grotendeels aangedragen door de aan de stichting verbonden Raad van Advies. Deze Raad brengt eens per jaar advies uit over de te onderzoeken thema’s en geeft daarbij aan of lang- dan wel kortlopend onderzoek de voorkeur verdient. Nadat het advies van de Raad door het Bestuur van de stichting is vastgesteld, wordt per onderwerp een drietal onderzoeksinstituten benaderd met het verzoek een onderzoeksvoorstel te ontwikkelen betreffende dat specifieke onderwerp. Uit de drie ingediende voorstellen wordt in samenspraak met de Wetenschappelijke Raad en het Bestuur dat voorstel gekozen dat zowel inhoudelijk als kwalitatief het meest aansluit bij de door de Raad van Advies aangegeven probleemstelling.

Kan ik een fysiek exemplaar van uw jaarverslag ontvangen?
Ja, dat kan. Neemt u dan contact met ons op: telefoon 035 – 625 90 40, e-mail info@instituutgak.nl.

Kan ik vragen stellen over mijn uitkering?
Nee, dat is niet mogelijk. Voor informatie over uw uitkering kunt u terecht bij UWV WERKbedrijf of bel 0900 – 9294.

Staat uw vraag er niet bij of wilt u meer weten? Neem dan contact op.