Privacy- en cookieverklaring

Via www.instituutgak.nl (hierna de “Website”), een Website van Stichting Instituut Gak (hierna ook “wij”), worden er persoonsgegevens verzameld en worden er cookies gebruikt. Wij respecteren de privacy van de gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, te verplaatsen, de verwerking te beperken of te verwijderen.

Het kan voorkomen dat deze privacy- en cookieverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de privacy- en cookieverklaring op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 mei 2018.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het verlenen van toegang tot en het gebruikmaken van onze Website;
• het verkrijgen van toegang tot de ‘wie doet wat’ omgeving (‘wie doet wat’ is een online omgeving waar onderzoekers in kunnen zien waar hun collega’s de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest met betrekking tot het doen van onderzoek);
• het in behandeling nemen van een subsidieaanvraag.

Wij verwerken uw persoonsgegevens als u een overeenkomst met ons sluit of wilt sluiten, wij uw toestemming hebben, of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voordat u uw toestemming introk.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:
• NAW-gegevens;
• IP-adres en andere gegevens die u meestuurt bij het gebruiken van onze Website;
• E-mailadres;
• Logingegevens;
• Telefoonnummer.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken; of zolang wij de gegevens wettelijk gezien moeten bewaren. Gegevens die u ons toezendt ter aanvraag van subsidie bewaren wij zolang als nodig is om uw vraag, verzoek of feedback volledig af te handelen.

Vertrouwelijkheid & gegevensverstrekking aan derde partijen
Alle gegevens die op deze site worden verzameld zullen wij vertrouwelijk behandelen.
Wij zullen persoonsgegevens niet op een andere manier openbaar maken of aan derden verstrekken tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die we met u hebben, of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. De informatie die u geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.
Wanneer dit nodig is om onze diensten te kunnen leveren, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan onze ICT-dienstverleners.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen de volgende beveiligingsmaatregelen:
• logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden;
• fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
• automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
• encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
• organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
• beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
• doel gebonden toegangsbeperkingen.

Cookies
Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (waaronder een pc, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Op onze Website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt, waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), om:
• de functionaliteiten van de Website mogelijk te maken en om de Website te beschermen (technische of functionele cookies);
• het gebruik van de Website te analyseren en op basis daarvan de Website te verbeteren (analytics cookies).

Let op: de privacy- en cookieverklaring van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

Technische of functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de Website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de Website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de Website of een gekozen filter.

Analytics cookies
Deze Website gebruikt Google Analytics cookies, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze Website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in het Privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw Website-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Websites van derden
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze Website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om tegen een verwerking bezwaar te maken, of te verzoeken om beperking van de verwerking. Dit verzoek kunt u indienen via de contactgegevens onder aan deze privacy- en cookieverklaring.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Instituut Gak behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze Website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Mocht u verder, na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Instituut Gak
‘s-Gravelandseweg 49
1217 EH Hilversum
T  035 – 625 90 40
E  info@instituutgak.nl