terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
drs. M. Geerdinck
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Begindatum:
Mei 2017

Einddatum:
Juni 2018

Hoe vergaat het mensen met een kleine beurs?

In Nederland hadden in 2014 ruim een miljoen personen in particuliere huishoudens een inkomen onder (of op) het sociaal minimum. Er is veel bekend over deze groep Nederlanders. Zij ervaren veel financiële problemen (CBS).  Minder is bekend over de groep Nederlanders die net boven die grens zit. Ruim 460 duizend Nederlanders hebben een inkomen tussen de 100% en 110% van het sociaal minimum (CBS). Hebben zij wel voldoende geld om vrienden te eten te vragen of om op vakantie te gaan? Of hebben zij net zo goed moeite om hun rekeningen te betalen? Dit onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in de leefwijze en het bestedingspatroon van deze groep. Centrale vraag is of hieruit praktische lessen te leren zijn voor beleidsmakers en hulpverleners in hun ondersteuning en advisering van deze mensen.
Het onderzoek bestaat uit vier onderdelen. In deelonderzoek 1 wordt de bestaande literatuur geanalyseerd. Wat is al bekend over mensen met een inkomen net boven het sociaal minimum? Welke hiaten zijn er en hoe kan binnen deze studie aangesloten worden op onderzoek dat al is gedaan naar mensen met een inkomen juist onder het sociaal minimum?
Deelonderzoek 2 bestaat uit data-analyse. Op welke punten verschillen mensen met een inkomen net boven het sociaal minimum van mensen met een inkomen op of onder het sociaal minimum, bijvoorbeeld wat betreft arbeidsmarktpositie, opleidingsniveau en afhankelijkheid van een uitkering? Om meer inzicht te krijgen in de ervaringen en leefomstandigheden van mensen met een inkomen net boven het sociaal minimum, worden in deelstudie 3 mensen uit deze groep geïnterviewd. Hoe participeren zij in de maatschappij, tegen welke problemen lopen zij in hun dagelijks leven aan en hoe gaan zij daarmee om?
De uitkomsten tot dusverre worden in deelonderzoek 4 voorgelegd aan twee focusgroepen bestaande uit beleidsmakers en uitvoerders, zoals jobcoaches en schuldhulpverleners. Herkennen zij de bevindingen uit de data-analyse en interviews en welke lessen trekken zij hieruit?
De resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen voor beleidsmakers en uitvoerders, worden gepubliceerd in een rapport dat beschikbaar komt op de website van CBS en het Verwey-Jonker Instituut. Daarnaast zal een toegankelijke brochure samengesteld worden met praktische lessen en tips voor (niet) werkenden. De onderzoeksdata die ten grondslag liggen aan de kwantitatieve analyses zijn beschikbaar voor nadere analyses door universiteiten en andere gemachtigde onderzoeksinstellingen binnen een privacy-beveiligde CBS-omgeving.
Uiterlijk 1 mei 2018 worden de onderzoeksresultaten en aanbevelingen gepubliceerd.