terug

Status:
Lopend

Projectleider:
Prof. dr. S. Dhondt
TNO

Begindatum:
Oktober 2017

Technologisering en arbeidsmarkt

Technologisering heeft naar verwachting grote impact op allerlei aspecten van de arbeidsmarkt. Op dit moment bestaat er in de Nederlandse context geen monitoringsysteem om die impact in beeld te krijgen. Dit project vult deze leemte. Het systeem meet de ontwikkelingen in taken in beroepen en de ervaring van medewerkers in deze beroepen. Door deze ontwikkelingen te koppelen aan veranderingen in de technologie krijgen we in beeld wat over twee tot drie jaar zich waarschijnlijk als arbeidsmarkteffect zal voordoen. Om de technologische ontwikkeling te vatten, kijkt het systeem naar de algemene ontwikkeling van de kennis op een specifiek gebied, naar de vertaling van die kennis in toepassingen en uiteindelijk naar wat op de markt als technologie zal worden ingezet. Het is pas als nieuwe ideeën echt in productie en diensten worden ingezet, dat we effecten op arbeid kunnen vaststellen. Deze methode wordt technologie-roadmapping genoemd. Die roadmaps leiden we af uit de literatuur en uit discussies met experts.
Een systematiek van indicatoren vat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt samen. Deze indicatoren beschrijven wat er gebeurt, maar laten ook toe om te voorspellen wat de ontwikkeling zal zijn. Daarvoor zullen de indicatoren ook trends omvatten: die worden gevat in verschillende scenario’s. Voor het materiaal zullen we in eerste instantie gebruik maken van nationale en internationale surveys die de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt goed beschrijven. De ontwikkeltrend op de arbeidsmarkt wordt geschat en voorgelegd aan experts. Op die manier krijgen we zicht op de bandbreedte van de ontwikkelingen. In die beoordeling vragen we ook aan de experts om de technologisering te koppelen aan die arbeidsmarktontwikkeling. De experts helpen om de internationale trends in de Nederlandse situatie in te passen. Niet alles wat in het buitenland gebeurt is van toepassing op de Nederlandse situatie.
Het project is daarmee een combinatie van indicatorenbouw, dataverzameling, literatuuranalyse en het voorleggen van resultaten aan experts. Een extra belangrijk punt hierbij is dat we het werk in vijf stappen uitvoeren. In deze stappen sturen de belangrijke stakeholders voor dit project (sociale partners, SER, onderwijs) mee. Zij krijgen de kans om in overleg met het team verschillende keuzen te maken. De uitkomst van het project is een monitoringsysteem dat voor een eerste keer is getest en is beschreven in een toegankelijke eindrapportage. Tijdens het project rapporteren we aan verschillende doelgroepen over de uitkomsten en de methode. Social media helpt om het brede publiek te bereiken met onze conclusies.