terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
dr. M. van der Klein
Verwey-Jonker Instituut

Begindatum:
Januari 2015

Bijlagen:

Literatuurstudie

Vast en flex

Een nieuwe generatie


Vast of flex? Generaties en hun wensen ten aanzien van werk

Dit onderzoek is gericht op het vergroten van kennis over en inzicht in de wensen en verwachtingen van verschillende generaties werkenden (in spe) ten aanzien van vast en flexibel werk. In de afgelopen periode is het aantal mensen met een flexibel arbeidscontract sterk toegenomen, de verwachting is dat deze ontwikkeling zal doorzetten. Inmiddels verricht 30% van de Nederlandse beroepsbevolking een vorm van flexibele arbeid. Aan het denken over de flexibilisering van de huidige arbeidsmarkt – bijvoorbeeld in het Sociaal Akkoord – liggen veronderstellingen ten grondslag omtrent generatieverschillen, zonder dat deze aannames zijn getoetst. Zo zouden jongeren minder behoefte hebben aan vastigheid dan ouderen. Representatief onderzoek naar de hedendaagse houding ten aanzien van vast en flexibel werk, waarin het generatiebegrip een centrale plaats krijgt is van maatschappelijk en wetenschappelijk belang.

Door middel van literatuuronderzoek, de analyse van een representatieve steekproef en verdiepende interviews worden drie generaties uit verschillende sociaal-economische perioden centraal gesteld: het betreft de leeftijdscategorieën 15-30 jaar, 31-50 jaar en 51-67 jaar. Omdat deze generaties opgroeiden in verschillende maatschappelijke contexten en te maken kregen met verschillende condities op de arbeidsmarkt, ontstaat inzicht in hun preferenties en motivaties omtrent vaste en flexibele arbeid. In het verlengde hiervan worden ook hun ervaringen en behoeften gepeild. Daarmee krijgt de flexibilisering van de arbeidsmarkt reliëf vanuit werknemersperspectief. Op basis van de resultaten van het onderzoek worden – samen met het veld – aanbevelingen voor ondersteunend toekomstbestendig sociaal beleid geformuleerd.

Het onderzoek bestaat uit vier delen. Deel 1 richt zich op de analyse van bestaande literatuur en data vanuit het generatieperspectief. Er ontstaat zo een overzicht van gesignaleerde preferenties van generaties en kennis(lacunes) rondom de verwachtingen over vaste of flexibele arbeid in Nederland. In deel 2 van de studie wordt een vragenlijst over wensen en verwachtingen omtrent vast en flexibel werk ontwikkeld en voorgelegd aan een representatieve steekproef van de Nederlandse beroepsbevolking (in spe). Ook jongeren in opleiding worden bevraagd. Naast de factor generatie zullen ook andere factoren, motieven en ervaringen in kaart gebracht worden die de wensen van generaties ten aanzien van vast of flexibel werk beïnvloeden (geslacht, sector, hypotheek, kinderen, opleidingsniveau, aantal verdieners in huishouden, etc.). In deel 3 van het onderzoek vinden verdiepende interviews plaats, gebaseerd op de uitkomsten van het vragenlijstonderzoek en inzichten uit de literatuur. Samen met relevante partners zullen in deel 4 van de studie oplossingsrichtingen gezocht worden die bijdragen aan een betere match tussen de eisen van de arbeidsmarkt en de wensen van de beroepsbevolking (in spe). Focusgroepen met daarin vertegenwoordigers van sociale partners, beleidsmakers en wetenschappers spelen hierbij een belangrijke rol. De resultaten van het onderzoek evenals de beleidsaanbevelingen voor de ontwikkeling van ondersteunend beleid staan centraal tijdens een afsluitende conferentie op 3 november 2016 in de Beurs van Berlage in Amsterdam.