terug

Status:
Afgerond

Projectleiders:
Prof. dr. F. van Dijk
Universiteit van Amsterdam/AMC

Prof. dr. W. Schaufeli
Universiteit Utrecht


Bijlage:

Samenvatting


Preventieve bedrijfsgezondheidszorg

Het accent van de bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) heeft de afgelopen jaren vooral gelegen op het verminderen van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid, waardoor het gebied van de preventie relatief is achtergebleven. Er doet zich echter een aantal ontwikkelingen voor die nopen tot meer aandacht voor preventie. Daarbij gaat het om: 1) een aantal sociaal medische onderwerpen als vergrijzing en de toename van psychische problematiek en zwaarlijvigheid. Ook past de groeiende trend naar bevordering van fysieke en mentale vitaliteit goed bij een preventieve benadering. 2) Voorts zijn de verhoudingen tussen arbeidsorganisaties, werknemers en professionals sterk veranderd, bijvoorbeeld doordat HRM en BGZ steeds meer naar elkaar toegroeien en doordat de verantwoordelijkheid voor gezondheid en inzetbaarheid steeds meer bij individuele werknemers en hun werkgevers is komen te liggen. 3) Ten slotte is ook de manier van werken van professionals veranderd. Compensatie en reparatie hebben plaatsgemaakt voor participatie en preventie en de tweesporen aanpak waarbij gelijktijdig aan klachtreductie en werkhervatting wordt gewerkt, heeft brede ingang gevonden.

De kennisontwikkeling op het vlak van preventie is achtergebleven. Dit onderzoeksprogramma is dan ook gericht op het vergroten van de kennis op de drie geschetste hoofdstromen. Met het oog hierop zijn binnen het programma tien projecten gestart. Enkele voorbeelden zijn:

1 Vitaliteit in bedrijf
Er wordt een screeningsinstrument voor vitaliteit (Vitality Scan) ontwikkeld dat zowel op individueel- als organisatieniveau gebruikt kan worden. Daarnaast worden op basis van dit instrument twee interventies ontwikkeld om de vitaliteit van werknemers te vergroten – geautomatiseerde monitoring en een web-based self-enhancement programma.

2 BRAVO voor vitale oudere werknemers. Het ontwikkelen en evalueren van een leefstijlinterventie ter stimulering van de vitaliteit van oudere werknemers
Het doel van het project is tweeledig: 1) het ontwikkelen van een leefstijlinterventie voor oudere werknemers (45+ jaar), en 2) het evalueren van de ontwikkelde leefstijlinterventie op leefstijlgedrag, vitaliteit, bevlogenheid en productiviteit van oudere werknemers.

3 De human resources van werknemers met een chronische aandoening: maak er gebruik van
De volgende vraag staat centraal in dit project: Wat kan een bedrijf (het management en het ondersteunende HRM) doen om werknemers met een chronische aandoening in staat te stellen om zo goed mogelijk te blijven functioneren op het werk? De uitkomst is onder meer een lijst met bijbehorende criteria voor best practices met betrekking tot wat een bedrijf kan doen om werknemers met een chronische aandoening in staat te stellen om zo goed mogelijk te blijven functioneren op het werk.

4 Kennisnetwerken voor arbeid en gezondheid: hoe effectief komt nieuwe kennis beschikbaar voor de praktijk?
In dit project wordt geëxperimenteerd met het creëren van netwerken van professionals met gebruikers en belanghebbenden ten behoeve van kennisontwikkeling, -verspreiding en -toepassing. Daarbij wordt enerzijds aangesloten bij twee projecten uit het onderhavige onderzoeksprogramma (project 4 en 6). Anderzijds wordt de ontwikkeling van een virtueel netwerk beoogd waarin gebruikers (werkgevers, werknemers, arbo-professionals) via een webapplicatie rechtstreeks in contact kunnen treden met experts en expertgroepen.