Onderzoek

Instituut Gak maakt gedegen en innovatief onderzoek mogelijk op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland.

Gedegen en innovatief onderzoek

Wij stellen onderzoekers in staat om gedegen en innovatief onderzoek te verrichten op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland. Naast een aantal langlopende, grootschalige onderzoeksprogramma’s worden ook onderzoeksvragen gesteld die met een kortlopende studie kunnen worden beantwoord.
De raad van advies
Adviseert ons bestuur jaarlijks over belangrijke thema’s voor nieuw onderzoek. Zodoende zijn wij ervan verzekerd aan te sluiten bij relevante vragen uit de praktijk van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt. In samenspraak met onze wetenschappelijke raad vragen wij vervolgens per thema aan verschillende onderzoekers een onderzoeksvoorstel in te dienen.

 

De wetenschappelijke raad
Beoordeelt daarna de wetenschappelijke kwaliteit, de haalbaarheid en de prijs/kwaliteit-verhouding van de ingediende voorstellen en adviseert het bestuur over de toekenning ervan. Onderzoeksinstituten kunnen dus niet zelf subsidieverzoeken voor onderzoek indienen.

Wetenschappelijke publicaties in de Kennisbank

Wij subsidiëren onderzoek op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Via onze Kennisbank zijn publicaties uit de verschillende onderzoeksprojecten voor iedereen toegankelijk. Ook andere publicaties die mogelijk zijn gemaakt door Instituut Gak zijn hierin te vinden.

Kennisclips

Leerstoelen/lectoraat

Instituut Gak wil het wetenschappelijk onderwijs op het terrein van sociale zekerheid bevorderen. Dat doen wij onder meer door het instellen en in stand houden van (bijzondere) leerstoelen ‘Sociale zekerheid’ aan Nederlandse universiteiten. Door middel van onderwijs op dit terrein worden studenten bekend gemaakt met en zo mogelijk enthousiast gemaakt voor het brede onderwerp van sociale zekerheid.

Het keuzeonderwijs onder leiding van de leerstoelhouder biedt  aanvullende mogelijkheden voor studenten om zich verder in de  materie te verdiepen, eventueel gevolgd door wetenschappelijk  onderzoek. Zodoende ontstaat nieuwe aanwas aan academisch geschoolde beroepsbeoefenaren en onderzoekers op het gebied van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt.

Dr. Franca van Hooren
Universiteit van Amsterdam, programmagroep Political Economy and Transnational Governance

Dit project onderzoekt de politiek rond arbeidersrechten binnen verzorgingsstaten. Het project bestaat uit een vergelijking tussen vakbondsvorming en beleidsontwikkeling, gericht op drie domeinen aan de Nederlandse verzorgingsstaat: kinderopvang, langdurige  zorg en huishoudelijk werk. In hoeverre en op welke wijze zijn de belangen van werknemers in elk van deze domeinen vertegenwoordigd? Onder welke omstandigheden kunnen vertegenwoordigers van werknemers invloed uitoefenen op beleidsverandering? Het project is innovatief in zijn focus (sectoren waarin  vooral vrouwen, migranten en laagopgeleide mensen werken) en legt een verbinding tussen literatuur over verzorgingsstaten en arbeidsverhoudingen. Het betreft een theorie-gestuurde studie, waarbij gebruikgemaakt wordt van process tracing, een methode die het causale proces in zijn context analyseert.   Looptijd: februari-juni 2019