Onderzoek

Instituut Gak maakt gedegen en innovatief onderzoek mogelijk op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland.

Gedegen en innovatief onderzoek

Instituut Gak stelt onderzoekers in staat om gedegen en innovatief onderzoek te verrichten op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland. Naast een aantal langlopende, grootschalige onderzoeksprogramma’s worden ook onderzoeksvragen gesteld die met een kortlopende studie kunnen worden beantwoord.

Ons bestuur stelt – geadviseerd door onze raad van advies, onze wetenschappelijke raad, de aan ons verbonden hoogleraren en lector en een aantal andere experts – de thema’s vast waarop onderzoek wenselijk wordt geacht. Zodoende zijn wij ervan verzekerd aan te sluiten bij relevante vragen uit de praktijk van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt.

 

In overleg met de wetenschappelijke raad biedt Instituut Gak per vastgesteld thema aan geselecteerde onderzoekers de mogelijkheid om een voorstel in te dienen voor een onderzoeksproject. De Wetenschappelijke Raad beoordeelt de wetenschappelijke kwaliteit, de haalbaarheid en de prijs/kwaliteitsverhouding van de ingediende voorstellen en adviseert het bestuur over de toekenning ervan.

Deze procedure maakt dat spontane aanvragen voor financiering van onderzoek niet in behandeling worden genomen. Wel wordt regelmatig een thema geselecteerd waarvoor een open inschrijving mogelijk is.

Hiernaast krijgen de aan Instituut Gak verbonden hoogleraren en de lector de mogelijkheid om na de (her)benoeming een leerstoelgebonden onderzoeksvoorstel in te dienen. Na een kritische interne beoordeling en beoordeling door de wetenschappelijke raad en een externe referent worden deze voorstellen ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur.

Wetenschappelijke publicaties in de Kennisbank

Wij subsidiëren onderzoek op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Via onze Kennisbank zijn publicaties uit de verschillende onderzoeksprojecten voor iedereen toegankelijk. Ook andere publicaties die mogelijk zijn gemaakt door Instituut Gak zijn hierin te vinden.

Kennisclips

Leerstoelen/lectoraat

Instituut Gak wil het wetenschappelijk onderwijs op het terrein van sociale zekerheid bevorderen. Dat doen wij onder meer door het instellen en in stand houden van (bijzondere) leerstoelen ‘Sociale zekerheid’ aan Nederlandse universiteiten. Door middel van onderwijs op dit terrein worden studenten bekend gemaakt met en zo mogelijk enthousiast gemaakt voor het brede onderwerp van sociale zekerheid.

Het keuzeonderwijs onder leiding van de leerstoelhouder biedt  aanvullende mogelijkheden voor studenten om zich verder in de  materie te verdiepen, eventueel gevolgd door wetenschappelijk  onderzoek. Zodoende ontstaat nieuwe aanwas aan academisch geschoolde beroepsbeoefenaren en onderzoekers op het gebied van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt.

Dr. mr. Victoria Daskalova
Utrecht Law School

In hoeverre moet het mededingingsrecht toezicht houden op collectieve acties door werknemers (onderhandelingen, overeenkomsten, boycotten of stakingen)? De meningen over deze vraag kunnen radicaal verschillen. Maar achter de normatieve vraag verbergen zich vaak angsten voor het doel en de aard van het mededingingsrechtelijk toezicht. Hoe intensief en hoe extensief moet een beoordeling van collectieve werknemersacties zijn? Dit project ontwikkelt drie scenario’s voor het beoordelen van collectieve werknemers' acties in het kader van het mededingingsrecht om op deze vragen een antwoord te bieden.

Meer details over haar onderzoek

Looptijd: september 2022 - januari 2023