terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
Prof. dr. R. van der Veen
Erasmus Universiteit Rotterdam

Begindatum:
Januari 2014

Einddatum:
September 2017

Toekomstige arbeidsmarkt (1) ‘Het Middensegment op de Arbeidsmarkt en Aanpassing aan de Kenniseconomie in 2020’

Technologische ontwikkelingen zijn van invloed op de arbeidsmarkt. Enerzijds komt dat doordat kennis een belangrijkere rol is gaan spelen en daarnaast heeft de ontwikkeling van kennis bijgedragen aan de overgang van een economie gebaseerd op het maken van producten naar een economie waar het leveren van diensten de basis vormt. De vraag is echter welke gevolgen voor de arbeidsmarkt deze veranderingen met zich meebrengen, welke rol werkgevers en het onderwijssysteem spelen en welke maatregelen de overheid kan treffen.
Tijdens de studie zal het antwoord op deze vraag via de volgenden, meer specifieke vragen beantwoord worden.

  • Leidt de overgang naar een kenniseconomie tot ongelijkheid op de arbeidsmarkt? Zo ja, is dat een algemene ontwikkeling of concentreert deze ongelijkheid zich in specifieke sectoren?
  • In welke sectoren is er sprake van een kloof tussen arbeidsvraag en -aanbod en hoe gaan werkgevers en onderwijsinstellingen hiermee om?
  • Welke beleidsmaatregelen kunnen genomen worden voor het tegengaan van ongelijkheid en het verbeteren van de aansluiting van arbeidsvraag en -aanbod?

Naast een algemene indruk van de arbeidsmarkt, zullen twee kennisintensieve sectoren, te weten de ICT- en de gezondheidszorgsector er uitgelicht worden. Zo wordt duidelijk of de overgang naar een kenniseconomie gevolgen heeft voor alle sectoren of juist anders uitpakt, afhankelijk van specifieke kenmerken van die sectoren. Verschillende onderzoeksmethoden zijn hiervoor beschikbaar. Aan de hand van kwantitatieve analyses wordt een beeld geschetst van ongelijkheden op de arbeidsmarkt en is het mogelijk aan te geven in welke sectoren dit vooral het geval is. Vervolgens wordt met experts (vertegenwoordigers van werkgevers, onderwijsinstellingen en de overheid) gesproken over de verwachtingen die zij hebben over de arbeidsmarkt. Door het voorleggen van verschillende scenario’s wordt onderzocht wat de meest waarschijnlijke ontwikkelingen zijn. In aansluiting hierop zullen – op basis van een analyse van de effecten van beleidsmaatregelen – de mogelijke beleidsopties van de overheid in kaart worden gebracht, rekening houdend met te verwachten knelpunten en ontwikkelingen.