Leerstoel Leer der sociale zekerheid

Bij deze leerstoel komen in het bijzonder sociaaleconomische aspecten van sociale zekerheid aan de orde, zowel in nationaal als in internationaal vergelijkend verband. Enkele belangrijke onderzoeksvragen waar de afgelopen jaren aandacht aan is besteed zijn:
• welke effecten hebben socialezekerheidsregelingen op de inkomensverdeling en de armoede, zowel nationaal als internationaal?
• Op welke wijze kan de houdbaarheid van het pensioenstelsel worden vergroot?
• In hoeverre is de pensioenopbouw van verschillende groepen als toereikend te kwalificeren?
• Wat is de effectiviteit van de Europese afspraken over sociale zekerheid en in hoeverre treedt er sociale convergentie op binnen de Europese Unie?
Naast het onderzoek wordt in het kader van deze leerstoel het keuzevak Sociale zekerheid gegeven, dat open staat voor alle studenten van de Universiteit Leiden, en het onderzoeks-intensieve vervolgvak Hervorming van sociale regelgeving.