Kennisclips

Op deze pagina treft u een overzicht aan van video’s over onderzoek dat door Instituut Gak mogelijk is gemaakt.

Vluchtelingen in de asielprocedure zouden na twee maanden al moeten kunnen werken om vacatures te vervullen voor kennismigranten of waar geen Nederlands aanbod voor is. Ook kunnen werkende statushouders – en potentiële werkgevers – meer perspectief krijgen als zij eerder verblijfszekerheid krijgen. Dit zijn twee van de belangrijkste aanbevelingen in het rapport ‘Van azc naar een baan’. Het rapport is opgesteld onder leiding van UvA-onderzoeker Tesseltje de Lange.  Zie ook: ‘Vluchtelingen naar de arbeidsmarkt: lessen, risico’s en oplossingen voor de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen in Nederland‘.

In het onderzoek ‘Loondispensatie als instrument voor arbeidsparticipatie: naar een verbeterde werkzaamheid’, uitgevoerd door ReflecT (Tilburg University) zijn loonprikkels (met name loondispensatie en loonkostensubsidie) als instrument om mensen me een arbeidsbeperking aan het werk te helpen tegen het licht gehouden:

Lange versie

Korte versie

In het onderzoek ‘Rechtsstatelijke aspecten van de decentralisaties in het sociale domein’, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, zijn de rechtsstatelijke knelpunten die optreden bij de decentralisaties in het sociale domein onder de loep genomen:

Lange versie

Korte versie

Het onderzoek ‘Vast of flex? Generaties en hun wensen ten aanzien van werk’, uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut, is gericht op het vergroten van kennis over en inzicht in de wensen en verwachtingen van verschillende generaties werkenden (in spe) ten aanzien van vast en flexibel werk:

Korte versie

Lange versie