terug

Status:
Lopend

Projectleider:
Prof. dr. M.H.J. Wolbers
Radboud Universiteit Nijmegen

Begindatum:
Januari 2016

Vakmanschap als oplossing voor jeugdwerkloosheid?

Het beroepsonderwijs staat momenteel volop in de beleidsmatige belangstelling, niet alleen vanwege de (hernieuwde) aandacht voor vakmanschap in het onderwijs, maar ook door (de aanpak van) de hoge jeugdwerkloosheid. Dit onderzoeksproject biedt handvatten voor een succesvol beleid op beide terreinen. Het brengt via een geïntegreerde benadering de verschillende aspecten van de beroepsgerichtheid van het onderwijs – op het niveau van schoolverlaters, opleidingen en onderwijssystemen – in kaart en onderzoekt hoe deze, onder wisselende conjuncturele omstandigheden de arbeidsmarktintegratie van jongeren bevorderen.

Het onderzoek omvat vijf deelprojecten. Gestart wordt met een literatuurstudie. Daartoe wordt gebruikgemaakt van bestaande inzichten uit de sociologie, economie, onderwijskunde en psychologie. De relevante kennis uit deze disciplines wordt vervolgens gebruikt voor de ontwikkeling van een geïntegreerd stelsel van indicatoren dat de verschillende (institutionele) aspecten van de beroepsgerichtheid van het onderwijs adequaat in beeld brengt. Daartoe wordt een database gebouwd gebaseerd op verschillende (inter)nationale databronnen. Samen vormen deze activiteiten deelproject 1. In de deelprojecten 2, 3 en 4 wordt achtereenvolgens op het niveau van schoolverlaters, opleidingen en onderwijssystemen de invloed van de beroepsgerichtheid van het onderwijs op de arbeidsmarktintegratie van jongeren onderzocht. Ook wordt vastgesteld hoe de invloed hiervan varieert bij uiteenlopende conjuncturele omstandigheden. Dit vindt plaats aan de hand van secundaire data-analyse. Hiervoor worden de contextgegevens uit de gebouwde database uit deelproject 1 gekoppeld aan microdata uit grootschalige arbeidsmarktonderzoeken (BVE Monitor en EU LFS). In deelproject 5, tot slot, wordt via een veldexperiment met vacatures het effect van de beroepsgerichtheid van opleidingen – afgemeten aan de gevolgde leerweg – op de uitnodigingskans van schoolverlaters voor een sollicitatiegesprek bestudeerd.

Het onderzoek heeft een doorlooptijd van vier jaar, in december 2019 zal de studie worden afgerond.